ลงประกาศฟรี
ค้นหาประกาศ

เปิดรับอาสาสมัคร ฉีดวัคซีนโควิด 2 เข็ม สลับยี่ห้อ หาภูมิต้านทาน

เปิดโครงการวิจัย รับอาสาสมัครเข้าร่วม การทดลอง ติดตามภูมิคุ้มกัน การฉีดวัคซีนโควิด สลับยี่ห้อ เพื่อนำไปศึกษาวิจัยข้อมูลวิชาการก่อนใช้จริง

เปิดรับอาสาสมัคร ฉีดวัคซีนโควิด 2 เข็ม สลับยี่ห้อ หาภูมิต้านทาน

วันที่ 18 มิ.ย. ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก ถึงการเปิดรับสมัครอาสาสมัคร เพื่อทำการทดลองฉีดวัคซีนต่างชนิดกัน สล็อตJoker

ต้องการอาสาสมัครรับวัคซีน โควิด-19 สลับชนิดกัน ในปัจจุบันการให้วัคซีนโควิด-19 ยังแนะนำให้วัคซีนชนิดเดียวกันทั้งเข็ม ที่ 1 และ 2 ด้วยเหตุผล บางคนฉีดแข็มแรกแล้วแพ้ จำเป็นต้องฉีดเข็มที่สองต่าง ชนิดกัน เช่น เข็มแรกฉีด Sinovac เข็มที่สองฉีดเป็น AstraZeneca

การให้วัคซีน 2 เข็ม ต่างชนิดกัน จะเป็นประโยชน์ ในกรณีที่วัคซีนขาดแคลน และต้องการฉีดเข็มแรกให้มากที่สุดไม่ต้องเก็บวัคซีนไว้เข็มที่ 2 และเมื่อมีวัคซีนเข็มที่ 2 อาจจะใช้ต่างชนิดกันได้ ดังนั้นการสลับเปลี่ยนวัคซีนจึงต้องมีการศึกษาอย่างละเอียด ก่อนที่จะนำไปใช้จริง โครงการนี้ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรมแล้วโครงการนี้จึงจะขอรับสมัครอาสาสมัคร มารับวัคซีนเข็มที่ 1 และ 2 ต่างชนิดกัน โดยกลุ่มแรกจะฉีด เข็มที่ 1 เป็น Sinovac เข็มที่ 2 เป็น AstraZeneca และอีกกลุ่มจะฉีดเข็มที่ 1 เป็น AstraZeneca เข็มที่ 2 เป็น Sinovac และจะมีการบันทึกอาการข้างเคียงของวัคซีน และตรวจวัดภูมิต้านทานเป็นระยะ เพื่อให้ได้ข้อมูลทางวิชาการก่อนนำไปใช้จริง ผู้ที่สนใจเป็นอาสาสมัคร และอยู่ในข้อบ่งชี้ในตารางข้างล่าง

สำหรับคุณสมบัติอาสาสมัคร มีดังนี้ 1.อายุระหว่าง 18-59 ปี 2.อาศัยอยู่ใน กทม.หรือปริมณฑล สะดวกเดินทางมารับวัคซีนและเจาะเลือดตามนัด ที่ รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย (ในวันและเวลาราชการ) 3.ไม่เคยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มาก่อน 4.ไม่เคยได้รับวัคซีน COVID-19 มาก่อน 5.ไม่มีประวัติแพ้ง่าย โรคภูมิแพ้ หรือส่วนประกอบของสารที่อยู่ในวัคซีน 6.อาสาสมัคร สมัครใจเข้าร่วมโครงการโดยยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษร 7.ไม่มีโรคประจำตัวเรื้อรัง ที่ต้องนอน รพ. 8.ไม่กินยากดภูมิต้านทาน และ 9.ไม่มีประวัติโรคมะเร็ง โรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง จากการติดเชื้อ HIV หรือเป็นมาแต่กำเนิด

ทั้งนี้ เปิดรับสมัครตั้งแต่ 18 มิ.ย. – 24 มิ.ย. 2564 หากมีคุณสมบัติเหมาะสม ทางผู้วิจัยจะติดต่อกลับมาหาภายในวันที่ 25 มิ.ย. เวลา 16:00 หากเลยวันเวลาดังกล่าวยังไม่ได้รับการติดต่อ แสดงว่าไม่ได้รับการคัดเลือกเข้าเป็นอาสาสมัคร